اصطلاحات استانداردهای حسابداری


Definitions

استانداردهای حسابداری ایران | IFRS | IAS

برای یافتن اصطلاح موردنظر (فارسی یا انگلیسی) آن را در نوار جستجوی بالای صفحه تایپ کنید.

فهرست کامل «تعاریف» (definitions) گنجانده‌شده در استانداردهای حسابداری ایران به همراه

معادلها و تعاریف انگلیسی آنها در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSها و IASها)سرمایه‌گذاری چیست؟ (از دیدگاه استانداردهای حسابداری)

سرمایه‌گذاری چیست؟ (از دیدگاه استانداردهای حسابداری)

سرمایه‌گذاریها یکی از اقلام اصلی داراییهای هر واحد تجاری هستند؛ و در بعضی از واحدهای تجاری بخش بااهمیتی از مجموع داراییها را تشکیل می‌دهند. با آنکه عموما تصور بر این است که سرمایه‌گذاریها صرفا محدود به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، اوراق بدهی و سهام می‌شود، ولی طبق ت...
منظور از «معادلهای نقد» چیست؟ (موضوع استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی)

منظور از «معادلهای نقد» چیست؟ (موضوع استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی)

«معادل نقد» مفهوم جدیدی است که طی چند سال اخیر وارد ادبیات استانداردهای حسابداری ایران شده است. این اصطلاح در پی تجدیدنظر استاندارد حسابداری 2 «صورت جریانهای نقدی» (در سال 1397) و گسترش دامنه شمول جریانهای نقدی به «نقد» و «معادلهای نقد» مورد توجه حسابد...
رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه کدامند؟ (راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری 5 در عمل)

رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه کدامند؟ (راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری 5 در عمل)

موضوع این استاندارد، نحوه حسابداری و گزارشگری مالی رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که در بازه زمانی بین «پایان دوره گزارشگری» و «تاریخ تأیید صورتهای مالی» رخ می‌دهد. از این منظر، این رویدادها را می‌توان به دو گروه کلی طبقه‌بندی کرد. گروه نخست، رویدادهایی که شواه...