واحد حساب: سطح تجمیع یا تفکیک دارایی یا بدهی برای مقاصد شناخت طبق یک استاندارد حسابداری. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

unit of account: The level at which an asset or a liability is aggregated or disaggregated in an IFRS for recognition purposes. - IFRS 13 Fair Value Measurement