چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

این اثر صرفا با هدف بازنمایی اجزای کلیدی «مفاهیم نظری گزارشگری مالی (اینجا)» (پیوست استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا در ایران) و «چارچوب مفهومی گزارشگری مالی (اینجا)» (پیوست استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی) ارائه شده است؛ و به هیچ‌وجه نباید به‌عنوان جایگزین دو متن یادشده درنظر گرفته شود. از اینرو، مطالعه متن کامل دو منبع فوق موکدا به حسابداران گرامی توصیه میشود.