فیلم مستند


یکی از خدمات دکتر محسن قاسمی در طول دوران تصدی دبیرکلی انجمن حسابداران خبره ایران (دی 1392 تا اردیبهشت 1400) ابداع و انجام ایده ساخت نخستین فیلمهای مستند حسابداری ایران بود. وی در نقش پژوهشگر، نویسنده، گوینده متن، و تهیه‌کننده مشارکتی تاثیرگذار در تولید این فیلمهای مستند ماندگار داشت. فهرست این فیلمهای مستند که همگی در موضوعات مرتبط با تاریخ حسابداری ایران و جهان هستند به شرح زیر است.