دارایی حاصل از قرارداد: حق واحد تجاری نسبت به مابه‌ازا در قبال کالاها یا خدماتی است که واحد تجاری به مشتری انتقال داده است، هنگامی که آن حق، مشروط به چیزی غیر از گذشت زمان (برای مثال، عملکرد آتی واحد تجاری) باشد. (استاندارد حسابداری 43 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (مصوب 1401))

Contract asset: an entity’s right to consideration in exchange for goods or services that the entity has transferred to a customer when that right is conditioned on something other than the passage of time-  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers