درآمد عملیاتی: درآمد کسب‌شده در روال فعالیتهای عادی واحد تجاری. (استاندارد حسابداری 43 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (مصوب 1401))

Revenue: Income arising in the course of an entity’s ordinary activities-  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers