قرارداد: توافق بین دو یا چند شخص که حقوق و تعهدات الزام‌آور ایجاد می‌کند. (استاندارد حسابداری 43 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (مصوب 1401))

Contract: an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations-  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers