قیمت فروش مستقل (کالا یا خدمت): قیمتی که واحد تجاری یک کالا یا خدمت تعهدشده‌ را بطور جداگانه به آن قیمت به یک مشتری می‌فروشد. (استاندارد حسابداری 43 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (مصوب 1401))

Stand-alone selling price (of a good or service): an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations-  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers