درآمد: افزایش در منافع اقتصادی طی دوره حسابداری به شکل جریانهای ورودی یا افزایش داراییها یا کاهش بدهیها که منجر به افزایش در حقوق مالکانه می‌شود؛ به غیر از موارد مرتبط با مبادلات با دارندگان حقوق مالکانه. (استاندارد حسابداری 43 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (مصوب 1401))

Income: increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in an increase in equity, other than those relating to contributions from equity participants-  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers