رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می‌دهد. این رویدادها را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد:

  • الف. رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که شواهدی در‌ ‌مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می‌کند، و
  • ب. رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه: رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است. (استاندارد حسابداری 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384))

Events after the reporting period are those events, favourable and unfavourable, that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are authorised for issue. Two types of events can be identified: (a) those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events after the reporting period); and (b) those that are indicative of conditions that arose after the reporting period (non‑adjusting events after the reporting period) - IAS 10 Events after the Reporting Period