[برای دانلود مجموعه کامل صورتهای مالی نمونه سازمان حسابرسی بر روی تصویر بالا کلیک کنید ]


کمیته فنی سازمان حسابرسی ویرایش جدید «صورتهای مالی میان‌دوره‌ای نمونه» را بر مبنای آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری ایران منتشرکرد. در پیشگفتار این مجموعه صورتهای مالی میان‌دوره‌ای نمونه آمده است:

با توجه به تغییرات به عمل آمده در استانداردهای حسابداری و در راستای بهبود افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای تولیدی، سازمان حسابرسی به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان، صورتهای مالی میاندوره‌ای نمونه برای شرکتهای تولیدی را بازنگری کرده است. در این بازنگری تلاش شده است این صورتهای مالی حاوی اطلاعات مورد نیاز همه ذینفعان باشد. در این باره، توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی میاندوره‌ای به نکات زیر جلب شده است:

1- این صورتهای مالی میاندوره‌ای شرکت نمونه شامل مجموعه کامل صورتهای مالی طبق استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1397 ) است و در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا است.

2- در تهیه صورتهای مالی نمونه، بر افشای کافی و مناسب اطلاعات در شرایط عمومی و کلی تاکید شده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. به بیان دیگر، ملاك درج اقلام در صورتهاى مالى میاندوره‌ای نمونه و یادداشتهاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو، در موارد بااهمیت، اقلام باید جداگانه گزارش شود و درباره سایر موارد مستلزم افشا نیز باید حسب مورد از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى شود.

3- در برخی شرکتها ممکن است سرفصلهایی وجود داشته باشد که در این صورتهای مالی نمونه پیش بینی نشده است. در چنین شرایطی، سرفصلهای مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این صورتهای مالی اضافه شود.

4- استفاده از عنوان «سایر» در یادداشتهای توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطلاعات بااهمیت شود.

5- به منظور ارائه منصفانه صورتهای مالی، شرکت ملزم است، در مواردی که رعایت الزامات خاصی از استانداردهای حسابداری برای بهبود درك استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از تاثیر معاملات خاص، سایر رویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد، اطلاعات بیشتری را افشا کند.

6-  در مواردی که مدیریت در ارزیابی‌های خود، از ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه می‌شود که می‌تواند نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت، تردیدی عمده ایجاد کند، شرکت باید این ابهام را افشا کند.

7- شرکت باید هر طبقه بااهمیت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقلامی را که ماهیت یا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام کم اهمیت باشند. شرکت نباید با پنهان کردن اطلاعات بااهمیت در میان اطلاعات بی اهمیت یا با تجمیع اقلام بااهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درك صورت های مالی بکاهد، چرا که ارائه اطلاعات تفصیلی کم اهمیت، زمینه نادیده گرفتن اطلاعات بااهمیت را فراهم می کند.

8- مهمترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی صورتهای مالی نمونه ابلاغ شده در تاریخ 2 آذر 1398، بکارگیری استاندارد حسابداری 22 گزارشگری مالی میاندوره‌ای (تجدیدنظرشده 1400)، استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (اصلاح‌شده 1400)، استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1399) و استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب سال 1399) است که برای صورتهای مالی که دوره مالی آنها به ترتیب از تاریخهای 1400/07/01، 1401/01/01، 1399/01/01 و 1400/01/01 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجرا است و همچنین عطف تمامی اقلام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی به بندهای مربوط در استانداردهای حسابداری است.

مفروضات:

  • شرکت نمونه (سهامی عام)، شرکتى تولیدى و غیردولتى است.
  • شرکت نمونه، شرکت فرعی است که شرکت فرعی، وابسته و مشارکت خاص ندارد.

نسخه word و pdf این صورتهای مالی میان‌دوره‌ای نمونه در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‌مندان است: