خردادماه 1402، از سوی کمیته فنی سازمان حسابرسی، «صورت‌های مالی مجموعه و جداگانه نمونه» (دانلود اینجا) بر مبنای آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران منتشر شد. (لینک دانلود فایل word)

در پیشگفتار این صورتهای مالی نمونه آمده است، با توجه به تغییرات به عمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان، صورتهای مالی نمونه مجموعه و جداگانه برای شرکتهای تولیدی را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه نموده و سعی کرده است که صورتهای مالی مذکور حاوی اطلاعات مورد نیاز کلیه ذینفعان باشد. 

در این باره توجه استفاده‌کنندگان صورتهای مالی به نکات زیر جلب شده است:

  1. این صورتهای مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا است.
  2. در تهیه این صورتهای مالی نمونه، بر افشای کافی و مناسب اطلاعات در شرایط عمومی و کلی تاکید شده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. به بیان دیگر، ملاك درج اقلام در صورتهاى مالى اساسی نمونه و یادداشتهاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو، در موارد بااهمیت، اقلام باید جداگانه گزارش شود و درخصوص سایر موارد مستلزم افشا نیز باید حسب مورد و ضرورت از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گردد.
  3. در برخی شرکتها ممکن است سرفصلهایی وجود داشته باشد که در این صورتهای مالی نمونه پیشبینی نشده است. در چنین شرایطی، سرفصلهای مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این صورتهای مالی اضافه شود.
  4. استفاده از عنوان «سایر» در یادداشتهای توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطلاعات بااهمیت شود.
  5. در مواردی که مدیریت در ارزیابیهای خود، از ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه میشود که میتواند نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت، تردیدی عمده ایجاد کند، شرکت باید این ابهام را افشا کند.
  6. شرکت باید هر طبقه بااهمیت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقلامی را که ماهیت یا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام کم‌اهمیت باشند. شرکت نباید با پنهان کردن اطلاعات بااهمیت در میان اطلاعات بی‌اهمیت یا با تجمیع اقلام بااهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درک صورتهای مالی بکاهد، چرا که ارائه اطلاعات تفصیلی کم‌اهمیت، زمینه نادیده گرفتن اطلاعات بااهمیت را فراهم میکند.

مفروضات:

  • شرکت نمونه (سهامی عام)، شرکتى تولیدى و غیردولتى است و علاوه بر فعالیتهای تولیدی و خدماتی، از طریق شرکتهای وابسته و مشارکت خاص به فعالیتهای تولیدی و خدماتی میپردازد.
  • فعالیت اصلی شرکت نمونه و هیچیک از شرکتهای وابسته و مشارکت خاص، خرید و فروش اوراق بهادار نیست.

مطالب مرتبط: