هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نگهداری شده برای فروش و نحوه ارائه و افشای عملیات متوقف شده است. به طور مشخص، این استاندارد موارد زیر را الزامی کرده است: الف) داراییهایی که معیارهای طبقه‌بندی به عنوان «نگهداری شده برای فروش» را احراز می‌کنند، باید به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه‌گیری شوند و احتساب استهلاک آنها نیز باید متوقف شود، و ب) داراییهایی که معیارهای طبقه‌بندی به عنوان «نگهداری شده برای فروش» را احراز می‌کنند (در صورت وضعیت مالی)، و نتایج عملیات متوقف‌شده (در صورت سود و زیان) باید به طور جداگانه ارائه شود.


در حال تکمیل....