یک واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد؛ یا دارای عملیات خارجی باشد؛ یا صورتهای مالی خود را به ارز ارائه کند. هدف این استاندارد، تجویز چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزارشگری است. موضوعات اصلی استاندارد این است که از چه نرخی برای تسعیر استفاده شود و آثار تغییر در نرخ ارز، چگونه در صورتهای مالی گزارش شود.

در حال تکمیل است...