این‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداری‌ انواع سرمایه‌گذاریها (به جز استثناهای ذکرشده در بند 3 استاندارد) و الزامات‌ افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به آنها می‌پردازد. حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در همه واحدهای‌ تجاری‌ باید طبق‌ الزامات‌ این‌ استاندارد انجام‌ شود. این‌ استاندارد با اینکه نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ و مشارکتها در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و مجموعه را تعیین‌ نمی‌كند؛ ولی درباره حسابداری‌ این سرمایه‌گذاریها در صورتهای‌ مالی‌ جداگانه واحد تجاری‌ سرمایه‌گذار كاربرد دارد. مگر در مواردی‌ كه‌ در استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ و مشارکتها نحوه‌ عمل‌ دیگری‌ تجویز شده‌ باشد.

در حال تکمیل است...