طبق استاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397) که مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی (IAS1) تدوین شده است و رعایت آن از یکم فروردین 1398 برای همه واحدهای تجاری فعال در ایران الزامیست:

واحد تجاری نباید داراييها و بدهيها یا درآمدها و هزينه‌ها را تهاتر کند، مگر اينکه در یکی از استانداردهای حسابداری، تهاتر آنها الزامي يا مجاز شده باشد. در واقع، واحد تجاری باید دارايیها و بدهيها، و درآمدها و هزينه‌ها را جداگانه گزارش کند. زیرا تهاتر در صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت مالی، موجب کاهش توانایی درک استفاده‌کنندگان از معاملات انجام‌شده، سایر رویدادها و شرایط و ارزیابی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری می‌شود. به استثنای مواردی که تهاتر، محتوای معامله یا رویدادی دیگر را منعکس کند. البته اندازه‌گیری داراییها پس از کسر اقلام کاهنده ارزش‌ - مثالا،‌ ذخیره کاهش ارزش موجودیها و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول - تهاتر محسوب نمی‌شود.

گفتنی است، در استاندارد حسابداري 3 درآمد عملیاتی درآمد عملیاتی تعریف شده است، و واحد تجاری ملزم شده است درآمد را به ارزش منصفانه مابه‌ازاي دريافتي يا دريافتني با احتساب هرگونه تخفیف تجاری و تخفیف مقداری اعطایی اندازه‌گیری ‌کند. واحد تجاري در روال فعاليتهاي عادي خود معاملات ديگري انجام مي‌دهد که درآمد عملیاتی ایجاد نمی‌کند، ولی همراه با انجام فعاليتهاي اصلی مولد درآمد عملیاتی، انجام می‌شود. واحد تجاری نتايج اين‌گونه معاملات را با تهاتر درآمدها و هزينه‌هاي مربوط ناشی از آن معاملات ارائه مي‌کند، به شرط آنکه این نحوه ارائه، نشان‌دهنده محتوای معامله یا رویدادی دیگر باشد. براي مثال:

  • الف. واحد تجاری، سود و زيان حاصل از واگذاري داراييهاي غيرجاري، مانند سرمايه‌گذاريها و داراييهاي عملیاتی را از طریق کسر نمودن مبلغ دفتري دارایی و هزينه‌هاي فروش مربوط از عوايد واگذاری دارايي ارائه مي‌کند؛ و
  • ب. واحد تجاری ممکن است مخارج مرتبط با ذخاير شناسايي‌شده طبق استاندارد حسابداري 4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي که بر اساس توافق قراردادي با اشخاص ثالث (براي مثال، ضمانت‌نامه) تسویه مي‌شود را با پرداختهای شخص ثالث تهاتر کند.

افزون بر این، واحد تجاری سودها و زيانهاي گروهي از معاملات مشابه، برای مثال،‌ سودها و زيانهاي تسعير ارز را به صورت خالص ارائه مي‌کند. با وجود این، چنانچه اين سودها و زيانها بااهميت باشد، واحد تجاری آنها را بطور جداگانه ارائه می‌کند.