مهمترین چالش غیرحسابدار بودن اکثریت قریب به اتفاق کارکنان است. به جز حسابدار انجمن که لیسانس حسابداری و عضو انجمن است، مابقی کارکنان تحصیلات حسابداری ندارند. به نظرم وضعیت مطلوب اینست که اکثریت کارکنان چنین نهادهایی از دانش‌آموختگان همان رشته باشند. این وضعیت دو مزیت اصلی در پی خواهد داشت. نخست، اینکه کارکنان و اعضای انجمن زبان مشترک پیدا می‌کنند. دوم، هم اینکه دلبستگی کارکنان به انجمن و همدلی آنان با اهداف و اقدامات انجمن به مراتب بیشتر می‌شود. نظر شخصی من اینست که در بین سه تشکل اصلی حسابداران در ایران، یعنی انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، و انجمن حسابداری ایران، وضعیت انجمن حسابداران خبره ایران در بدترین حالت، و وضعیت انجمن حسابداری ایران در بهترین حالت است.