درآمد حاصل از واحد تجاری ساختاریافته: برای مقاصد این استاندارد، درآمد حاصل از واحد تجاری ساختاریافته، شامل حق‌الزحمه‌های مکرر و غیرمکرر، درآمد مالی، سودهای تقسیمی، سود یا زیان ناشی از تجدید اندازه‌گیری یا قطع شناخت منافع در واحدهای تجاری ساختاریافته و سود یا زیان ناشی از انتقال داراییها و بدهیها به واحد تجاری ساختاریافته است، اما محدود به این موارد نیست. (استاندارد حسابداری 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب 1398))

income from a structured entity: For the purpose of this IFRS, income from a structured entity includes, but is not limited to, recurring and non‑recurring fees, interest, dividends, gains or losses on the remeasurement or derecognition of interests in structured entities and gains or losses from the transfer of assets and liabilities to the structured entity. - IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities