یک طرف مشارکت: واحد تجاری که در مشارکت سهیم است، صرف نظر از اینکه بر آن مشارکت، کنترل مشترک داشته باشد یا خیر. (استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398))

Party to a joint arrangement: An entity that participates in a joint arrangement, regardless of whether that entity has joint control of the arrangement. - IFRS 11 Joint Arrangements