مشارکت توافقی است که به موجب آن، دو یا چند طرف کنترل مشترک دارند. (استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398)، استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398))

یک مشارکت دارای ویژگیهای زیر است:

  • الف. طرفهای مشارکت، طبق یک قرارداد، الزاماتی دارند (به بندهای ب2 تا ب4 مراجعه شود).
  • ب. آن قرارداد، به دو یا چند طرف از آن طرفها، کنترل مشترک بر مشارکت را اعطا می‌کند.

مشارکت، یا عملیات مشترک است یا مشارکت خاص. (استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398))

[ برای رهنمودهای تکمیلی درباره ارزیابی انواع مشارکت‌ها اینجا کلیک کنید ]

A joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control - IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures & IFRS 11 Joint Arrangements

A joint arrangement has the following characteristics: (a) The parties are bound by a contractual arrangement (see paragraphs B2⁠–⁠B4). (b) The contractual arrangement gives two or more of those parties joint control of the arrangement (see paragraphs 7⁠–⁠13).

A joint arrangement is either a joint operation or a joint venture - IFRS 11 Joint Arrangements