هزینه مالیات (درآمد مالیات) کل مبلغی است كه در محاسبه سود یا زیان دوره، در ارتباط با مالیات جاری و مالیات انتقالی، به حساب گرفته می‌شود. (استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1397))

هزینه مالیات (درآمد مالیات)، متشکل از هزینه مالیات جاری (درآمد مالیات جاری) و هزینه مالیات انتقالی (درآمد مالیات انتقالی) است. (همان منبع)

Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax - IAS 12 Income Taxes

Tax expense (tax income) comprises current tax expense (current tax income) and deferred tax expense (deferred tax income).