فعالیتهای تامین مالی، فعالیتهایی است که موجب تغییر مبلغ و ترکیب حقوق مالكانه و استقراضهای واحد تجاری می‌شود. (استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397))

Financing activities are activities that result in changes in the size and composition of the contributed equity and borrowings of the entity - IAS 7 Statement of Cash Flows