عملیات مشترک مشارکتی که به ‌موجب آن، طرفهای دارای کنترل مشترک بر مشارکت، نسبت به داراییها و بدهیهای مربوط به این مشارکت، حقوق و تعهداتی دارند. (استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398))

Joint operation: A joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. - IFRS 11 Joint Arrangements