شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که :

  • الف. به‌طور مستقیم، یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه:
  1. واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای تجاري فرعی و واحدهای تجاري فرعی هم‌گروه) ،
  2. در واحد تجاري نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد، يا
  3. بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد.
  • ب. واحد تجاری وابسته آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸))،
  • ج. مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸))،
  • د. از مديران اصلي واحد تجاری يا واحد تجاری اصلي آن باشد،
  • ﻫ. خويشاوند نزديک اشخاص اشاره شده در بندهای ” الف“ يا ” د“ باشد،
  • و. توسط اشخاص اشاره شده در بندهای ” د“ يا ” ﻫ “ کنترل شود، تحت کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه آنان باشد، يا سهم قابل ملاحظه‌ای از حق رأی آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار آنها باشد، و
  • ز. طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاري يا طرح بازنشستگی خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهای تجاری تحت کنترل اين گونه طرحها باشد.

(استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجديدنظر شده 1384))

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (in this Standard referred to as the ‘reporting entity’). (a) A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person: (i) has control or joint control of the reporting entity; (ii) has significant influence over the reporting entity; or (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity. (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others). (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member). (iii) Both entities are joint ventures of the same third party. (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity. (v) The entity is a post‑employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity. (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a). (vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity). (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity - IAS 24 Related Party Disclosures