سود و زیان اکچوئری: تغییرات در ارزش فعلی تعهدات مزایای معین، ناشی از:

  • الف. تعدیلات مبتنی بر واقعیت (آثار تفاوت بین مفروضات اکچوئری قبلی و آنچه واقعاً رخ داده است)، و
  • ب. آثار تغییر در مفروضات اکچوئری. (استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان (مصوب 1391))

Actuarial gains and losses are changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from: (a) experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred); and (b) the effects of changes in actuarial assumptions - IAS 19 Employee Benefits