ریسک نقدینگی: ریسک اینکه واحد تجاری در ایفای تعهدات مربوط به بدهیهای مالی که از طریق تحویل نقد یا دارایی مالی دیگر تسویه می‌شود، دچار مشکل شود. (استاندارد حسابداری 37 ابزارهای مالی - افشا (مصوب 1397))

liquidity risk: The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset - IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures