ریسک نرخ سود: ریسک نوسان ارزش منصفانه یا جریانهای نقدی آتی یک ابزار مالی به دلیل تغییر در نرخهای سود. (استاندارد حسابداری 37 ابزارهای مالی - افشا (مصوب 1397))

interest rate risk: The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates - IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures