دارایی‌: حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع اقتصادی‌ آتی‌ یا سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ به‌ آن‌ منافع‌ كه‌ در نتیجه‌ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ به‌ كنترل‌ واحد تجاری‌ درآمده‌ است‌. (استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

An asset is a resource: (a) controlled by an entity as a result of past events; and (b) from which future economic benefits are expected to flow to the entity.1 - IAS 38 Intangible Assets

1The definition of an asset in this Standard was not revised following the revision of the definition of an asset in the Conceptual Framework for Financial Reporting issued in 2018. (back)