خالص مخارج مالی مربوط به خالص بدهی (دارایی) طرح: تغییر خالص بدهی (دارایی) طرح مزایای معین طی دوره در نتیجه گذشت زمان. (استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان (مصوب 1391))

Net interest on the net defined benefit liability (asset) is the change during the period in the net defined benefit liability (asset) that arises from the passage of time - IAS 19 Employee Benefits