حق حمایتی: حقی که برای حمایت از منافع شخص دارنده آن حق، بدون ایجاد تسلط شخص یادشده بر واحد تجاری که این حق مرتبط با آن است، برقرار می‌شود. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Protective rights: Rights designed to protect the interest of the party holding those rights without giving that party power over the entity to which those rights relate. - IFRS 10 Consolidated Financial Statements