تاریخ تایید صورتهای مالی تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را به‌طور رسمی و برای آخرین بار به‌منظور انتشار تأیید می‌کند. تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی به‌منظور انتشار تأیید می‌شود. 

فرایند تأیید صورتهای مالی به‌منظور انتشار باتوجه به ساختار مدیریت، الزامات قانونی و روشهای تهیه و نهایی‌کردن صورتهای مالی، متفاوت می‌باشد.

در اغلب موارد، واحدهای تجاری ملزمند صورتهای مالی خود را بعد از انتشار، به تصویب مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار برسانند. در چنین مواردی، تاریخ تأیید صورتهای مالی، تاریخ تأیید برای انتشار اولیه است، نه تاریخی که در آن صورتهای مالی توسط ارکان یاد شده تصویب شده است. (استاندارد حسابداری 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384))

The date when the financial statements were authorised for issue

The process involved in authorising the financial statements for issue will vary depending upon the management structure, statutory requirements and procedures followed in preparing and finalising the financial statements.

In some cases, an entity is required to submit its financial statements to its shareholders for approval after the financial statements have been issued. In such cases, the financial statements are authorised for issue on the date of issue, not the date when shareholders approve the financial statements.

In some cases, the management of an entity is required to issue its financial statements to a supervisory board (made up solely of non‑executives) for approval. In such cases, the financial statements are authorised for issue when the management authorises them for issue to the supervisory board.

Events after the reporting period include all events up to the date when the financial statements are authorised for issue, even if those events occur after the public announcement of profit or of other selected financial information - IAS 10 Events after the Reporting Period