اندازه‌گیری مجدد خالص بدهی (دارایی) طرح شامل موارد زیر است:

  • الف. سود و زیان اکچوئری، و
  • ب. بازده داراییهای طرح، به استثنای مبالغی که در خالص مخارج مالی مربوط به خالص بدهی (دارایی) طرح منعکس شده است. (استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان (مصوب 1391))

Remeasurements of the net defined benefit liability (asset) comprise: (a) actuarial gains and losses; (b) the return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and (c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset) - IAS 19 Employee Benefits