نقد شامل نقد در دسترس و سپرده‌های دیداری است. (استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397))

Cash comprises cash on hand and demand deposits - IAS 7 Statement of Cash Flows