در استاندارد 31   (IFRS 5):

مخارج فروش: مخارج تبعی که به طور مستقیم در رابطه با فروش دارایی (یا مجموعه‌ واحد)، به استثنای مخارج تأمین مالی، واقع می‌شود. (استاندارد حسابداری شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده (مصوب 1388))

Costs to sell: The incremental costs directly attributable to the disposal of an asset (or disposal group), excluding finance costs and income tax expense - IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

در استاندارد 32   (IAS3 6):

مخارج‌ فروش: کلیه مخارج تبعی که به طور مستقیم در رابطه با فروش دارایی یا واحد مولد وجه نقد‌، به استثنای مخارج تأمین مالی، واقع می‌شود. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))

Costs of disposal are incremental costs directly attributable to the disposal of an asset or cash‑generating unit, excluding finance costs and income tax expense - IAS 36 Impairment of Assets