واحد مولد وجه نقد: کوچکترین مجموعه داراییهای قابل شناسایی ایجادکننده جریان ورودی وجه نقدی که به میزان عمده‌ای مستقل از جریانهای ورودی وجه نقد سایر داراییها یا مجموعه‌ای از داراییها است. (استاندارد حسابداری شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده (مصوب 1388)، استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))

Cash‑generating unit: The smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets - IAS 36 Impairment of Assets & IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations