مخارج حمل: مخارجی که برای حمل دارایی از موقعیت مکانی فعلی به بازار اصلی آن (یا بازار دارای بیشترین مزایا) واقع می‌شود. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

transport costs: The costs that would be incurred to transport an asset from its current location to its principal (or most advantageous) market. - IFRS 13 Fair Value Measurement