بازار دارای بیشترین مزایا: بازاری که پس از در نظر گرفتن مخارج معامله و مخارج حمل، مبلغ قابل دریافت بابت فروش دارایی را حداکثر یا مبلغ قابل پرداخت برای انتقال بدهی را حداقل می‌کند. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

most advantageous market: The market that maximises the amount that would be received to sell the asset or minimises the amount that would be paid to transfer the liability, after taking into account transaction costs and transport costs. - IFRS 13 Fair Value Measurement