بازار اصلی: بازاری با بیشترین حجم و سطح فعالیت برای دارایی یا بدهی. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

principal market: The market with the greatest volume and level of activity for the asset or liability. - IFRS 13 Fair Value Measurement