مجری عملیات مشترک: یک طرف عملیات مشترک که بر آن عملیات مشترک، کنترل مشترک دارد. (استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398))

Joint operator: A party to a joint operation that has joint control of that joint operation. - IFRS 11 Joint Arrangements