طرحهای با مزایای معین: طرحهای مزایای بازنشستگی غیر از طرحهای با کمک معین است. (استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان (مصوب 1391)) - اطلاعات بیشتر

Defined benefit plans are post‑employment benefit plans other than defined contribution plans - IAS 19 Employee Benefits