شریک خاص: یکی از طرفهای مشارکت خاص است که بر آن مشارکت خاص، کنترل مشترک دارد. (استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398))

Joint venturer: A party to a joint venture that has joint control of that joint venture. - IFRS 11 Joint Arrangements