شریک خاص یکی از طرفهای مشارکت خاص است که بر آن مشارکت خاص، کنترل مشترک دارد. (استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398))

A joint venturer is a party to a joint venture that has joint control of that joint venture - IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures