تا پیش از تغییرات گسترده اعمال‌شده در استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا در ایران (اطلاعات بیشتر اینجا) واحدهای تجاری ملزم بودند در تهیه صورت سود و زیان هزینه‌های آن دوره گزارشگری را فقط بر مبنای کارکرد آنها طبقه‌بندی و ارائه کنند. بدین ترتیب، ارائه بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی، سود ناخالص، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، سود عملیاتی، و سایر هزینه‌های غیرعملیاتی در صورت سود و زیان الزامی بود.

ولی در حال حاضر، طبق استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده سال 1397) واحدهای تجاری میتوانند صورت سود و زیان خود را به یکی از دو روش تهیه کنند:

  1. بر مبنای «کارکرد» هزینه‌ها 
  2. بر مبنای «ماهیت» هزینه‌ها

بدین ترتیب، آن گروه از واحدهای تجاری که برای ارائه صورت سود و زیان خود، «روش دوم» (بر مبنای ماهیت هزینه‌ها) را برمیگزینند، دیگر نیاز به ارائه بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی، سود ناخالص، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، سود عملیاتی، و سایر هزینه‌های غیرعملیاتی در صورت سود و زیان ندارند؛ و فقط کافیست هزینه‌های انجام‌شده طی آن دوره گزارشگری را بر مبنای ماهیت آنها ارائه کنند (مثلا، هزینه مواد مصرفی، هرینه حقوق و دستمزد، هزینه استهلاک، هزینه آب و برق و گاز، ...). 

[ پنج دقیقه منتخب از مجموعه ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری (با تدریس دکتر محسن قاسمی) ]