دارایی‌ زیستی‌ مولد: عبارت‌ است‌ از یك‌ دارایی‌ كه‌ به‌قصد تولید مثل‌، اصلاح‌ نژاد و یا تولید كشاورزی‌، با حفظ‌ حیات‌ دارایی‌ زیستی‌، نگهداری‌ می‌شود و قابلیت‌ برداشت‌ در بیش‌ از یك‌ سال‌ را دارد. (استاندارد حسابداری‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌ (مصوب 1382))