حق برکناری: حق عزل تصمیم‌گیرنده از اختیار تصمیم‌گیری خود. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Removal rights: Rights to deprive the decision maker of its decision-making authority. - IFRS 10 Consolidated Financial Statements