تصمیم‌گیرنده: واحد تجاری دارای حق تصمیم‌گیری که یا اصیل است یا نماینده سایر گروهها. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Decision maker: An entity with decision-making rights that is either a principal or an agent for other parties - IFRS 10 Consolidated Financial Statements