ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی بر اكچوئری‌: عبارت‌ است‌ از ارزش‌ فعلی‌ پرداختهای‌ مورد انتظار به‌ اعضای‌ طرح‌ بابت‌ سنوات‌ خدمت‌ گذشته‌ آنان‌ كه‌ برمبنای‌ مفروضات‌ ا كچوئری‌ محاسبه‌ می‌شود. خالص‌ داراییهای‌ طرح‌ (ارزش‌ ویژه‌ طرح‌) عبارت‌ است‌ از داراییهای‌ طرح‌ منهای‌ بدهیهای‌ آن‌ غیر از ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌بر ا كچوئری‌. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27 طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ (مصوب 1383))

به‌منظور سنجش‌ توان‌ مالی‌ طرحهایی‌ از قبیل‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ و بیمه‌ عمر جهت‌ ایفای‌ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ طرحهای‌ مذكور، محاسباتی‌ براساس‌ روشهای‌ آماری‌، احتمالات‌ و ریاضیات‌ كاربردی‌ و با استفاده‌ از مكانیزم‌ اكچوئری‌ صورت‌ می‌گیرد. اگرچه‌ ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌بر اكچوئری‌ تعهد طرح‌ می‌باشد اما به‌موجب‌ این‌ استاندارد به‌ عنوان‌ بدهی‌ در صورتهای‌ مالی‌ طرح‌ شناسایی‌ نمی‌شود بلكه‌ در زیر ترازنامه‌ و یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا می‌شود. (همان منبع)

Actuarial present value of promised retirement benefits is the present value of the expected payments by a retirement benefit plan to existing and past employees, attributable to the service already rendered - IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans