یک بخش از واحد تجاری: جزئی از عملیات و جریانهای نقدی واحد تجاری است که از لحاظ عملیاتی و اهداف گزارشگری مالی، به وضوح از سایر فعالیتهای واحد تجاری متمایز باشد. (استاندارد حسابداری شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده (مصوب 1388))

Component of an entity Operations and cash flows that can be clearly distinguished, operationally and for financial reporting purposes, from the rest of the entity - IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations