گزارش‌ مالی‌ میان دوره ای، گزارش مالی برای‌ یك‌ دوره میانی است كه‌ یا شامل‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهای‌ مالی‌ (طبق استاندارد حسابداری‌ 1 ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ (تجدیدنظرشده 1397)) یا مجموعه صورتهای‌ مالی‌ فشرده‌ (طبق این‌ استاندارد) است. (استاندارد حسابداری 22 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای (تجدیدنظرشده 1400))

Interim financial report means a financial report containing either a complete set of financial statements (as described in IAS 1 Presentation of Financial Statements (as revised in 2007)) or a set of condensed financial statements (as described in this Standard) for an interim period - IAS 34 Interim Financial Reporting