گروهی‌ از داراییهای‌ زیستی: عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ حیوانات‌ یا گیاهان‌ زنده‌ مشابه‌. (استاندارد حسابداری‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌ (مصوب 1382))

A group of biological assets is an aggregation of similar living animals or plants - IAS 41 Agriculture